Terms & Conditions


KvK nummer: 0811 9679
BTW nummer: NL001138081B59 (vanaf 2020-01-01)

ENGLISH VERSION

We refer to the Dutch Algemene voorwaarden below.

(DUTCH VERSION)

Dit document bevat de algemene voorwaarden voor het afnemen van materialen of diensten bij HONDA4.nl.

Lees deze tekst aandachtig voordat u tot bestellen over gaat.

U wordt tijdens het bestel proces gewezen op deze voorwaarden.

U gaat door te bestellen akkoord.

Onder HONDA4.nl wordt overal op deze website en dit document verstaan, René van Maanen , zijnde verkopende partij van diensten en materialen.

1. Toepassing

 

1.1 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in onze webwinkel HONDA4.nl dan wel achterliggende subdomeinen (“alles”.honda4.nl).

1.2 Naast de algemene voorwaarden kunnen er op bepaalde producten aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Deze aanvullende voorwaarden worden dan bij het betreffende product duidelijk aangegeven.

1.3 Onder koper wordt verstaan bezoekers van onze internetsite dan wel alle natuurlijke personen of rechtspersonen die met HONDA4.nl een contractuele relatie van welke aard dan ook zijn aangegaan of aan willen gaan.

1.4 HONDA4.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden indien nodig te herzien en/of bij te stellen, te wijzigen.

1.5 Door gebruik te maken van onze internetsite te weten www.honda4.nl ofwel alle achterliggende subdomeinen (“alles”.honda4.nl) of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden als ook alle andere rechten en plichten die staan vermeld op www.honda4.nl.

2. Producten

2.1 Alle aanbiedingen van HONDA4.nl in onze webwinkel zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het product.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een bestelling is gedaan en de orderbevestiging van www.honda4.nl is verstuurd.

2.3 De koper en HONDA4.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatiemiddelen een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van de gewone handtekening van de koper doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding er van. Het elektronische bestand van HONDA4.nl geldt, voor wat wettelijk is toegestaan, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4 Informatie, afbeeldingen en mededelingen die door HONDA4.nl mondeling, telefonisch of via e-mail wordt gegeven en zo ook opgaven met betrekking tot het gehele aanbod en de belangrijkste kenmerken van onze producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Wij, HONDA4.nl, geven echter geen garantie dat al de aangeboden producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen dan ook in beginsel niet leiden tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

2.5 Voor alle producten op onze site geldt dat de bij de afbeelding vermeldde prijs hoort bij datgene wat op die afbeelding staat weergegeven.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen vermeld zijn uitgedrukt in Euro’s (€), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.

3.2 Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse BTW (21%), evenwel verzendkosten tenzij anders vermeld in de informatie die betrekking heeft op het betreffende product. Indien de koper zich buiten de EU bevindt is de koper zowel voor de eventuele verschuldigde BTW als ook de eventuele invoerrechten verantwoordelijk.

3.3 Speciale aanbiedingen op HONDA4.nl zijn alleen geldig voor de duur zoals vermeld bij deze aanbieding.

3.4 Alle opgaven gedaan door HONDA4.nl van zowel getallen, specificaties en eventuele andere aanduidingen van onze aangeboden producten zijn met veel zorg samengesteld, echter HONDA4.nl kan er niet voor instaan dat er zich ter zaken geen afwijkingen zullen voordoen.

3.5 HONDA4.nl behoudt zich het recht om een bestelling eénzijdig geheel of gedeeltelijk te annuleren, indien tijdens of na deze bestelling blijkt dat de inkoopprijs van een product on-evenredig is gestegen.

4. Betalingen

4.1 Bij bestelling via HONDA4.nl geschiedt de betaling per iDeal, BankContact, PIN, bankoverschrijving dan wel a contant. De betaling per bankoverschrijving dient plaats te vinden voordat de levering wordt verzonden. Eenmaal betaalde bestellingen kunnen niet worden geannuleerd.

4.2 Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook die HONDA4.nl maakt bij het niet nakomen van (betalings-) verplichtingen door de koper.

4.3 In geval van niet op tijd betalen door de koper heeft HONDA4.nl het recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden en verdere leveringen op te schorten tot het moment waarop de koper zijn betalingsverplichting geheel is nagekomen. Zo ook eventuele verschuldigde rente en de kosten die zijn ontstaan als gevolg van het niet nakomen van zijn betalingsverplichting.

5. Aflevering en levertijd

5.1 Indien een product dat door de koper wordt besteld tijdelijk niet op voorraad is zal dit aan de koper gemeld worden, ook wanneer het bestelde product weer voorradig is. Bij vertraging wordt de koper per telefoon, telefax of e-mail op de hoogte gebracht.

5.2 HONDA4.nl zorgt voor verzending per post of andere wijze ter keuze van HONDA4.nl. HODNA4.nl blijft volledig eigenaar van de geleverde producten tot dat de koopprijs volledig is voldaan.

5.3 Bij levering aan het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Overmacht

6.1 In geval van overmacht is HONDA4.nl niet gehouden aan haar verplichtingen tegenover de koper te voldoen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

6.2 Onder overmacht kan bijvoorbeeld worden verstaan: • storingen in een (telecommunicatie-)netwerk • storingen in verbinding of gebruikte communicatiesystemen door HONDA4.nl • het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website HONDA4.nl • ziekte • zoekraken van pakketten • lange levertijden van fabrikanten en/of groothandelaren

7. Schadevergoeding

7.1 HONDA4.nl kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade die aan hem opzet of grove schuld is toe te rekenen dan is ontstaan door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor zijn risico komen.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Replica of aftermarket onderdelen zijn niet geproduceerd zoals het origineel, dit vanwege de kleinere gevraagde oplagen. Sommige producten geven niet dezelfde veiligheid of zijn van dezelfde sterkte als het originele product. Replica onderdelen zijn enkel bedoeld voor restauratie doeleinden. Gebruik op de weg is geheel ter risico voor de koper. Claims voor gevolg van het gebruik van imitatie of repro onderdelen verkregen via HONDA4.nl kunnen dan ook op geen enkele wijze gehonoreerd worden door HONDA4.nl.

9. Verzenden en Retourneren

De in het document “Verzenden en Retourneren” elders op deze site bevat de voorwaarden voor het verzenden en retourneren van onderdelen. De in dit document beschreven voorwaarden zijn onderdeel van de algemene voorwaarden van HONDA4.nl.

Voor retouren gelden de volgende staffels:

• Retour binnen 4 weken na factuurdatum • 100% vergoeding

• Retour binnen 8 weken na factuurdatum • 80% vergoeding

• Retour binnen 8 - 16 weken nafactuurdatum • 50% vergoeding 

• Retour na 16 weken na factuurdatum • Geen vergoeding

Indien onderdelen zijn besteld waarvan het bedrag valt onder "gratis verzenden", en van deze bestelling worden vervolgens onderdelen gertourneerd waardoor het uiteindelijke totaal onder het drempelbedrag voor "gratis verzenden" valt, worden alsnog verzendkosten in rekening gebracht.
Momenteel hanteren wij een drempelbedrag van €250,= inclusief BTW.

10 Klachten
Voor eventuele klachten hanteren wij de wettelijke termijn van 2 maanden na de datum van ontvangst.


Version history
(version 1.0 d.d. 2009-12-07) First edition
(version 1.1 d.d. 2013-09-12) Better format and minor changes in text
(version 1.2 d.d. 2014-02-02) Address Change
(version 1.3 d.d. 2015-03-11) Added sub-chapter 2.5
(version 1.4 d.d. 2021-08-19) Enhanced definition of return conditions
(version 1.5 d.d. 2022-01-31) Added sub-chapter 3.5
(version 1.6 d.d. 2023-07-15) Added chapter 10